Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

dodavatele Dewon Technology s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 IČ:02189062
Email pro komunikaci: dewon@dewon.cz

Zákazníkem našeho internetového velkoobchodu je kupující, který není spotřebitel, je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, což potvrzuje v objednávce vyplněným IČ. Tento kupující se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami v plném rozsahu.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Objednané zboží je dodáváno:

- prostřednictvím České pošty (obchodní balík), nebo jinou doručovací společností
- osobním převzetím kupujícího v prostorách dodavetele, po vzájemné dohodě
- dodáním dodavatele na dodací adresu na náklady dodavatele pokud je to uvedeno v popisu produktu
- dodáním dodavatele na dodací adresu na náklady kupujícíh, po vzájemné dohodě  

2. Zboží u kterého je v popisu uvedeno " skladem" bude expedováno do 48 hodin po obdržení objednávky.  Zboží které není skladem bude dodáno okamžitě po přijetí zboží na sklad.

3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací list.

4. Množstevní a akční slevy se nesčítají.

5. U vybraných produktů z naší nabídky  může být požadována smluvní záloha, která je v případě neodebrání zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy nevratná.


Možnosti platby

Platba bankovním převodem :

Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby.

1. bankovním převodem z Vašeho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet

3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení :  FIO banka  2600488790/2010 v.s. číslo objednávky

bankovní spojení pro platbu v EUR
IBAN:     CZ4120100000002901253637
BIC kód/SWIFT:   FIOBCZPPXXX

Mezinárodní formát čísla účtu je zaslán po objednávce ze zahraničí e-mailem zákazníkovi spolu s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží Vám bude připraveno a  po obdržení platby na náš účet bude odesláno.
Při zvolené platbě bankovním převodem, bude objednané zboží dodáno až po uhrazení kupní ceny na náš účet.

Dobírka
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky. Platby kartou budou zpoplatněny bankovním poplatkem 1 %, který požaduje přepravce. V případě dodání zboží do států EU mimo Českou a Slovenskou republiku je požadována vždy platba předem.

Platba v hotovosti při převzetí zboží
Platba osobně dodaného zboží je vždy provedena v hotovosti při převzetí zboží.

Postup při reklamaci
1. O odeslání reklamovaného zboží  nás informujte telefonicky nebo e-mailem na
servis@kosmeticke-pristroje.eu.

Reklamované zboží musí být doručené na místo plnění reklamace před vypršením doby na kterou se vztahuje odpovědnost z vad zboží dle těchto obchodních podmínek. Při nesplnění bude oznámení z vad považované za opožděné a vada bude posuzována jako neoprávněná.
2. Reklamované zboží neprodleně po oznámení zašlete  důkladně zabalené na místo plnění reklamace na adresu:

Servis PZ
Měnín 39
664 57 00 Brno 

3. Uveďte důvod reklamace, přiložte kopii dokladu o koupi a emailový nebo telefonický kontakt pro komunikaci. Doklad o zakoupení je zároveň záručním listem ve smyslu odpovědnosti za vady zboží těchto obchodních podmínek.

4. Zboží na reklamaci musí být kompletní včetně přípojných kabelů a veškerého příslušenství, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Osobní doručení reklamovaného zboží, nebo provedení servisu v prostorách reklamujícího je možný pouze po vzájemné dohodě s prodávajícím nebo se zástupcem pověřeného servisu.

6. V případě  výjezdu servisního technika a provedení opravy v místě podnikání kupujícího budou účtovány veškeré náklady s tím spojené podle ceníku servisu.

7. V případě přístrojů zakoupených se speciálním bonusem "quickservis" bude proveden servis přístroje do tří pracovních dnů ode dne nahlášení závady, nebo bude v této době poskytnut náhradní přístroj.

8. Osobní dodání, nebo převzetí reklamovaného zboží je možné realizovat po vzájemné dohodě na adrese Dewon Technology s.r.o. Vídeňská 55, Brno. V případě reklamovaného zboží, které lze zaslat, bude toto zboží odesláno přepravní službou na adresu smluvního servisu Servis PZ, Měnín 39,664 57.

V případě, že reklamující vyreklamované  zboží  požaduje po vzájemné dohodě  dopravit  na svou adresu naší dopravou, souhlasí tak s uhrazením nákladů za dopravu dle našeho ceníku.

9. Rozhodujícím datem pro uplatnění reklamace je považován den převzetí reklamovaného zboží prodávajícím, nebo zástupcem pověřeného servisu.

10. Oprava v rámci oprávněné reklamace bude provedena co nejdříve od převzetí přístroje  v závislosti na termínu dodání náhradních dílů výrobcem.

Opravy přístrojů
v případě  opravy přístrojů zkontaktujte pověřený servis  na email: servispz@centrum.cz.
V případě neoprávněné reklamace budou  náklady na opravu  účtovány podle podmínek a ceníku servisu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech bez jakýchkoli dalších nároků:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

2) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího po vzájemné dohodě:
V případě prodávajícím akceptovaného  odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, uhradí kupující prodávajícímu všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy včetně nákladů za používání přístroje, amortizaci přístroje, náklady spojené s uvedením použitého přístroje pro další prodej a částku za odstoupení odkupní smlouvy ve výši 40% z ceny prodaného zboží.
Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je možné pouze po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího.

V tomto případě Vám bude uděleno RM číslo, které při odeslání zboží  zřetelně vyznačte na balíku.
Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího  před dodáním objednaného zboží a v případě nepřevzetí již odeslaného zboží, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu ve výši 40% z ceny objednaného zboží a náhradu zasílatelských nákladů.
Vrácené zboží prosím zasílejte s uvedeným  RM číslem na adresu:
Dewon Technology s.r.o., Vídeňská 55, Brno 639 00
nebo osobně dle vzájemné domluvy. Bez RM čísla nebude balík od doručovatele převzat.

Odpovědnost za vady zboží:
1. Vady zboží je kupující povinen prodávajícímu důvěryhodným způsobem prokázat.
2. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu prohlédnout zakoupené zboží po jeho dodání do místa určení. Vady plynoucí z poškozené zásilky zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen zaznamenat do reklamačního, nákladního nebo dodacího listu přepravce a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 kalendářních dnů od provedení prohlídky. Prodávající nenese odpovědnost za oznámené vady způsobené dopravcem.
Prokazatelné vady zboží, které brání funkčnosti zakoupeného zboží a nemohli vzniknout činností kupujícího, nebo jeho pověřených osob, které se vyskytnou v době do 30 dnů od data zakoupení zboží, budou považovány za oprávněné vady zboží. Zjištění těchto vad je nutno písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 30 dnů od převzetí zakoupeného zboží.
4. Prodávající sdělí po obdržení oznámení kupujícího o zjištěných vadách zakoupeného zboží  návrh dalšího postupu řešení reklamace nebo reklamaci odmítne.
5. Je-li prodávajícím písemně reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání chybějícího nebo vadného zboží nebo slevu z kupní ceny.
6. V případě dodání náhradního zboží nebo v případě prodávajícím  akceptovaného odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém je od prodávajícího převzal. Kupující není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu prodávajícího vrátit zboží prodávajícímu před skončením reklamačního řízení.
7. Poruší-li kupující svojí povinnost k včasné prohlídce dodaného zboží nebo k oznámení vad prodávajícímu dle těchto  obchodních podmínek, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout a práva kupujícího z odpovědnosti za vady v takovém případě nevznikají.
8. Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení přístroje způsobené jeho používáním, zanedbáním kontroly a údržby, na veškeré příslušenství a součástí přístrojů  jejichž životnost je  přímo závislá na opotřebení a vady způsobené poruchami nebo nedostatky v přívodních médiích, poškození statickou elektřinou, přepětím v elektrické síti,  na vady způsobené vnějšími vlivy, poškození při přepravě, živelné události, mechanickým poškozením výrobku, vady způsobené zásahem třetí osoby.

Odstoupení od kupní smlouvy
1.1. Prodávající a kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v  případech stanovených těmito  obchodními podmínkami, pokud se druhá smluvní strana dopustí podstatného porušení povinností vyplývajících pro ni z kupní smlouvy. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje následující:
- prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakýchkoli částek splatných dle kupní smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek delším než 14 dní.
-nedodáním objednaného zboží při sjednaném závazném termínu dodání předmětného zboží
1.2. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení smluvní strany odstupující od kupní smlouvy druhé smluvní straně. Vzniknou-li mezi stranami pochybnosti o dni doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, považuje se za den doručení třetí den po odeslání oznámení. V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být důvod odstoupení konkrétně uveden.
1.3. Odstoupením od kupní smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy, s výjimkou práva na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty a ustanovení kupní smlouvy v těchto v obchodních podmínkách, které se týkají volby práva, řešení sporů mezi stranami a úpravy práv a povinností stran pro případ ukončení kupní smlouvy.
2. Kupující a prodávající se dohodli, že délka doby určená na odstranění vad u reklamovaného zboží v rámci odpovědnosti za vady zboží,  je stanovena prodávajícím a je limitována dobou, která je nezbytně nutná na odstranění vad.

Upozornění:
Technické specifikace a obrazový materiál jsou převzaty od výrobce a mají pouze informativní charakter. Obrazový materiál se může v detailech výrobku lišit. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.

Souhlas s obchodními podmínkami
Kupující souhlasí s obchodními podmínkami a tento svobodný  souhlas potvrzuje potvrzením a odesláním internetové objednávky prodávajícímu nebo převzetím zboží. Zároveň tím dochází k uzavření kupní smlouvy podle  Obchodních podmínek dodavatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (odběratelem) od 1. listopadu 2018.
Dodavatel si vyhrazuje právo  měnit Obchodní podmínky.
Provozovatelem internetového velkoobchodu Kosmeticke-pristroje jsou:
Dewon Technology s.r.o. se sídlem v Praze 1, Rybná 716/24,
IČ: 02189062, DIČ:CZ02189062

Ochrana osobních údajů
Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje.

Od Vás jako od kupujícího musíme při nákupu požadovat tyto údaje: název firmy nebo jméno a příjmení podnikatele, úplnou fakturační a dodací adresu pokud není totožná s fakturační , telefonické spojení, e-mailovou adresu IČ a případně DIČ
Údaje o Vaší činnosti.

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.